OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní podmínky

 

I. OBJEDNÁVÁNÍ ZBOŽÍ

II. POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

III. DOPRAVNÉ

IV. VRÁCENÍ ZBOŽÍ – KONEČNÝ SPOTŘEBITEL

V. VRÁCENÍ ZBOŽÍ – FIRMA

VI. REKLAMACE A ZÁRUKA

VII. POSTUP PŘI REKLAMACI

VIII. NEVYZVEDNUTÍ OBJEDNANÉHO ZBOŽÍ

IX. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

 

I. OBJEDNÁVÁNÍ ZBOŽÍ

 

Nabízíme on-line prodej náhradních dílů, které jsou určeny převážně pro autoservisy a autodopravy. Uvedené ceny jsou s DPH. Některé zboží je určeno pro montáž odborným servisem a tudíž neobsahuje český návod (pouze ve světovém jazyce).

Ceny uvedené v E-shopu jsou platné pouze při závazné elektronické objednávce! Ceny v kamenném obchodě se mohou lišit.

 

II. POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

Objednávka je přijata do 24 hodin, potvrzení objednávky vám bude automaticky vygenerováno po objednání zboží z shopu, o odeslání budete taktéž informováni e-mailem.

 

III. DOPRAVNÉ

Objednané zboží Vám zašleme přepravní firmou PPL.

Standardní dopravné a balné po ČR............................... 115 Kč 

 

Dopravné za objemné a těžké zásilky (nad 40kg) …...... 450 Kč

 

Příplatek za dobírku.......................................................... 39 Kč

 

OD 15. 2. 2019 NEZASÍLÁME BALÍKY NA SLOVENSKO!  

 

 

 

IV. VRÁCENÍ ZBOŽÍ – KONEČNÝ SPOTŘEBITEL

 

Zboží je možno vrátit do 14ti dnů bez udání důvodu.

Zboží musí být nepoužité, nesmí jevit známky jakéhokoli opotřebení a musí být zpět zasláno v originálním neporušeném obalu spolu s kopií o koupi.

Nelze vrátit zboží upravené na zakázku a zboží elektronického charakteru (např. řídící jednotky, váhy vzduchu, xenonové výbojky atd.)

- informujte nás předem telefonicky, či e-mailem

- zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku!) na naši adresu

- zboží nesmí jevit známky jakéhokoliv opotřebení a musí být zpět zasláno v originálním čistém obalu se všemi etiketami od výrobce a s neporušenými ochrannými pečetěmi, informativními nálepkami, sériovými čísly atd. spolu s kopií o koupi zboží v našem obchodě

- je-li zboží v pořádku, peníze Vám vrátíme do 30ti dnů

Při výměně či vrácení zboží jsou zákazníkovi podle zákona účtovány dle § 53 odst.10 Občanského zákoníku skutečně vynaložené náklady spojené s výměnou či vrácením zboží, částka je paušálně stanovena na 100 Kč (jedná se o náklady spojené se znovu-naskladněním zboží, administrativní a bankovní poplatky, poplatky spojené s uvedením zboží do bezvadného stavu) a v případě, že požadujete vrácení peněz složenkou také sazba dle ceníku České pošty.


V. VRÁCENÍ ZBOŽÍ – FIRMA

V případě nákupu zboží na firmu, kdy se vztah řídí obchodním zákoníkem, z. č. 513/1991 Sb. Odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí tak není možné.

 

VI. REKLAMACE A ZÁRUKA

Případné reklamace vyřídíme k vaší spokojenosti individuální dohodou s vámi a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil příp. vady. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit naší firmě. Za vady vzniklé přepravcem neručíme.

Na zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, na náhradní díly 6 měsíců pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.

Záruka se nevztahuje na:

- vady vzniklé běžným používáním

- nesprávným použitím výrobku

- nesprávným skladováním

 

VII. POSTUP PŘI REKLAMACI

- informujte nás o reklamaci telefonicky, e-mailem, či písemně

- zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na naši adresu

- do zásilky uveďte důvod reklamace, vaši adresu

- kopii dokladu o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě, v případě montovaných dílů - doklad o montáži v autorizovaném servisu

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku.

 

VIII. NEVYZVEDNUTÍ OBJEDNANÉHO ZBOŽÍ

V případě, že kupující nevyzvedne zásilku již odeslanou, která se následně vrátí zpět prodejci jako nevyzvednutá/odmítnutá/vrácená z důvodu neznámé adresy, je kupující povinnen prodávajícímu uhradit veškeré náklady (poštovné a balné) spojené se zasláním zásilky objednanou kupujícím, včetně manipulačního poplatku ve výši 100 Kč. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží ( včetně příp. expedičních a dopravních nákladů), nebude-li v konkrétním případe prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 obchodního zákona dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl..

 

IX. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem osobních údajů poskytnutých za účelem plnění předmětu smlouvy je prodávající.


Identifikační a kontaktní údaje

ADUS technik s.r.o.

V Kamení 681/26, Plzeň 326 00

IČ 04099745

DIČ CZ04099745

jsme plátci DPH

Email info@adustechnik.cz

Tel.: 377248523

Mob.: 777570999

 

Účel zpracování, rozsah osobních údajů a právní základ pro zpracování

Kupující bere na vědomí, že pro účely uzavření kupní smlouvy, její následné plnění (zpracování

objednávky, zajištění vyskladnění a doručení zboží) a případného řešení práv z vadného plnění

(reklamací) správce zpracuje a uchová v souladu s nařízením Evropského parlamentu

a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen GDPR), jeho osobní údaje v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, adresa, e-mail a telefonní číslo.

 

Právním základem pro zpracování osobních údajů je v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. b) GDPR

plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je kupující.

 

Kategorie příjemců/příjemci osobních údajů

Správce se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným subjektům než následujícím

zpracovatelům:

a) smluvnímu dopravci PPL CZ s.r.o. za účelem dodání zboží, při čemž údaje budou poskytnuty v

následujícím rozsahu: jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo

 

b) provozovateli portálu Heureka.cz za účelem generování a zasílání dotazníků spokojenosti s

nákupem v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je internetový obchod zapojen. Právním

základem pro zpracování je v tomto případě v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. f) GDPR oprávněný zájem správce, který spočívá ve zjišťování spokojenosti kupujícího s nákupem

u správce. Zasílání dotazníků se týká všech kupujících, kteří neodmítli zasílání obchodních sdělení ve smyslu § 7 odst. 3 zákona o některých službách informační společnosti (č. 480/2004 Sb.), a je prováděno po každém nákupu na internetovém obchodu. Provozovatel portálu Heureka.cz

je oprávněn předanou e-mailovou adresu použít výhradně za účelem vygenerování a zaslání dotazníku spokojenosti ve smyslu Podmínek programu Ověřeno zákazníky dostupných

zde. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky může kupující kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě námitky nebude dotazník kupujícímu dále zasílán.

 

Doba uložení

Osobní údaje budou správcem uloženy po dobu nutnou ke splnění smlouvy (zpracování objednávky, vyskladnění a doručení zboží) a dále po dobu zákonné záruky (24 měsíců od převzetí zboží) či po dobu poskytnuté záruky smluvní.

Kupující bere na vědomí, že správce má dle § 31 zákona o účetnictví (č. 593/1991 Sb.) povinnost uschovat účetní doklady a účetní záznamy (faktury) po dobu 5 let počínajících koncem účetního

období, kterého se týkají (to znamená, pokud nakoupíte zboží v průběhu roku 2018, musí být faktura uchována do konce roku 2023). Správce má také povinnost vyplývající z § 47 zákona o správě daní a poplatků (č. 337/1992 Sb.) uchovat fakturu po dobu 3 let od konce zdaňovacího období, v němž vznikla daňová povinnost související s fakturou (to znamená, pokud nakoupíte zboží v průběhu roku 2018, musí být faktura pro účely daňového řízení uchována do konce roku 2021). Faktura obsahuje následující osobní údaje: jméno, příjmení a adresu. Kupující bere rovněž na vědomí, že správce má dle § 35 zákona o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.), povinnost uschovat daňové doklady po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo (to znamená, pokud nakoupíte zboží v průběhu roku 2018, musí být faktura uchována do konce roku 2028). Daňový doklad obsahuje následující osobní údaje: jméno, příjmení a adresu.

 

Práva kupujícího ve vztahu k osobním údajům

Kupující dále bere na vědomí, že dle článků 15 až 21 GDPR má právo:

 

a) na přístup k osobním údajům, které sestává z práva získat od správce potvrzení, zda osobní

údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím vymezeným v článku 15 GDPR;

 

b) na opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají, dále s přihlédnutím k účelům

zpracování má kupující právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení dle článku 16 GDPR;

 

c) na výmaz („právo být zapomenut“), které spočívá v tom, že správce bez zbytečného odkladu

vymaže osobní údaje, které se kupujícího týkají, jakmile již nebudou potřebné pro účely plnění

smlouvy, pokud není dán jiný právní důvod pro jejich další zpracování;

 

d) na omezení zpracování osobních údajů v případech vymezených článkem 18 GDPR;

 

e) na přenositelnost údajů dle podmínek článku 20 GDPR;

 

f) vznést námitku proti zpracování osobních údajů dle článku 21 GDPR. Správce poskytne kupujícímu na žádost informace o přijatých opatřeních v každém případě nejpozději do 15 dnů

od obdržení žádosti. Správce se zavazuje poskytnout kupujícímu v případě, že využije své právo na přístup k osobním údajům, bezplatně kromě první kopie zpracovávaných osobních údajů také bezplatnou druhou kopii, pokud o ni kupující požádá.

V případě pochybností o zpracovávání osobních údajů má kupující právo obrátit se na Úřad

pro ochranu osobních údajů, který je v této oblasti dozorovým orgánem, a podat k němu stížnost.

Prodávající umožní nákup bez registrace, přičemž údaje neregistrovaných kupujících využije výhradně k plnění předmětu smlouvy, nikoliv k marketingovým či obchod

ním účelům.

 

Registrace zákazníka

Pokud se rozhodnete u nás zaregistrovat a využívat naše služby, budeme sbírat různé typy údajů, jako jsou vaše uživatelské jméno a heslo, vaše kontakty a další nastavení. Sledujeme, jaké produkty si prohlížíte na našem webu a z jakého zařízení, jaké z našich nabídek zaslaných e-mailem vás zaujaly a odvozujeme z toho další údaje o vás, abychom vám zobrazili nabídky na míru a v budoucnu mohli náš web dále zlepšovat. Pokud u nás nakoupíte, nebo si vytvoříte účet, pracujeme také se jménem a příjmením, vašimi objednávkami a údaji, které si nastavíte ve svém účtu.

Zpracováváme následující osobní údaje:

Identifikační údaje, kterými se rozumí zejména jméno a příjmení, uživatelské jméno a heslo.

Kontaktní údaje, jimiž se rozumí osobní údaje, které nám umožňují kontakt s vámi, zejména e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa pro doručení, fakturační adresa a váš kontakt na sociálních sítích.

Vaše nastavení, kterými se rozumí údaje ve vašem účtu, zejména uložené adresy a profily, nastavení newsletterů.

Údaje o vašich objednávkách, kterými jsou zejména údaje o zboží a službách, které jste si objednali, způsobu doručení a platby včetně čísla platebního účtu a údaje o reklamacích.

Údaje o vašem chování na webu, včetně případů, kdy si prohlížíte zejména zboží a služby, odkazy, na které klikáte, způsob pohybu po našem webu a posouvání obrazovky a také údaje o zařízení, ze kterého si náš web prohlížíte, jako je IP adresa a z ní odvozená poloha, identifikace zařízení, jeho technické parametry jako operační systém a jeho verze, rozlišení obrazovky, použitý prohlížeč a jeho verze a také údaje získané ze souborů cookies a obdobných technologií pro identifikaci zařízení,

Odvozené údaje, kterými se rozumí osobní údaje odvozené z vašeho nastavení, údajů o zboží a službách, které si u nás nakoupíte, údajů o vašem chování na webu a údajů o vašem chování při čtení e-mailů, které vám zasíláme; zejména se jedná o údaje o vašem pohlaví, věku, finanční situaci, nákupním chování a vztahu k různému zboží a službám.

Proč zpracováváme osobní údaje?

Vaše údaje používáme pro sledování návštěvnosti a zlepšování našich služeb. Pokud se u nás zaregistrujete, využíváme vaše údaje pro vedení vašeho účtu (účtů) a poskytování souvisejících funkcí. Jestliže u nás nakoupíte, používáme vaše údaje, abychom vyřídili objednávku, chránili své právní nároky a plnili své zákonné povinnosti. Také vám s pomocí vašich kontaktů a dalších údajů zobrazujeme a zasíláme naše přizpůsobené nabídky. S Vaším souhlasem předáváme údaje třetím stranám pro zobrazení nabídek na dalších webech a také abychom vám zpřístupnili některé dodatečné služby. Ke zpracování osobních údajů nás opravňuje buď příprava či plnění smlouvy s vámi, dodržování právních povinností, naše oprávněné zájmy nebo váš souhlas.

V rámci naší činnosti zpracováváme osobní údaje pro různé účely a v různém rozsahu buď:

bez vašeho souhlasu na základě plnění smlouvy, našeho oprávněného zájmu nebo z důvodu plnění právní povinnosti, nebo

na základě vašeho souhlasu.

Jaká zpracování můžeme provádět bez vašeho souhlasu, závisí na tom, k jakému účelu příslušné zpracování směřuje a v jaké pozici vůči nám vystupujete – zda jste jen návštěvníkem našeho webu, nebo se u nás zaregistrujete či nakoupíte. Vaše údaje můžeme také zpracovávat, pokud jste adresátem zboží nebo služby, které jsou u nás objednány, pokud s námi komunikujete nebo pokud navštívíte naši prodejnu.